EN

CN

Smart IoT

Smart Home

SIP Intercom

Contact Us

Contact information

Contact

info@nexhome.ai

Address

No. 33 Xingang Avenue, Shangjie, Minhou, Fuzhou, Fujian, China

Website

www.nexhome.ai

Any Question?

Please drop us a message, and we’ll email you right back.